artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lirik lagu olt eih (change your mind) – amr diab

ﻗﺒﻞ اﻟﻮداع ﻗﺮب ﻫﻨﺎ
ﻗﺮب ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺿﻤﻨﻲ
ﺧﻠﻴﻚ ﺷﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﻨﻲ
ﺣﺎول ﺗﻔﺘﻜﺮ
ﻣﻦ ﻛﺎم ﺳﻨﺔ اﻧﺖ واﻧﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻨﺎ
وﺑﺘﺤﺒﻨﻲ
ﺧﻠﻴﻚ ﻣﻌﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﻀﻨﻲ ﺣﺎول
ﺗﻔﺘﻜﺮ
ﻣﻴﻦ اﻟﻠﻲ ﻗﺎﻟﻠﻚ اﻧﻲ ﺑﻌﺘﻚ
واﻧﺖ ﻟﻴﻪ ﺻﺪﻗﺘﻪ ﻟﻴﻪ
وﷲ ﺣﺒﻚ ﻛﻞ ﻋﻤﺮي
ﻗﻠﺖ اﻳﻪ
اﺳﺘﻨﻰ ﻣﺎﺗﺴﺒﻨﻴﺶ ﻛﺪه
اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻴﻪ ﻧﺴﺘﻌﺠﻠﻪ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻦ ﻷي ذﻛﺮى ﻓﻲ ﺣﺒﻨﺎ
ازاي ﻫﺘﻨﺴﻰ اﻟﺤﻀﻦ ده واﻧﺖ
اﻟﻠﻲ ﻳﺎﻣﺎ اﺷﺘﻘﺘﻠﻪ
ﻗﺮب ﻛﻤﺎن ﻋﻤﺮك واﺣﻼﻣﻚ ﻫﻨﺎ
ﻣﻴﻦ اﻟﻠﻲ ﻗﺎﻟﻠﻚ اﻧﻲ ﺑﻌﺘﻚ
واﻧﺖ ﻟﻴﻪ ﺻﺪﻗﺘﻪ ﻟﻴﻪ
وﷲ ﺣﺒﻚ ﻛﻞ ﻋﻤﺮي
ﻗﻠﺖ اﻳﻪ
ﻣﻴﻦ اﻟﻠﻲ ﻗﺎﻟﻠﻚ اﻧﻲ ﺑﻌﺘﻚ
واﻧﺖ ﻟﻴﻪ ﺻﺪﻗﺘﻪ ﻟﻴﻪ .. وﷲ…
ﺣﺒﻚ ﻛﻞ ﻋﻤﺮي … ﻗﻠﺖ اﻳﻪ
ﻗﺒﻞ اﻟﻮداع ﻗﺮب ﻫﻨﺎ .. ﻗﺮب
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺿﻤﻨﻲ .. ﺧﻠﻴﻚ ﺷﻮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺣﻀﻨﻲ ﺣﺎول ﺗﻔﺘﻜﺮ .. ﻣﻦ
ﻛﺎم ﺳﻨﺔ اﻧﺖ واﻧﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻨﺎ
وﺑﺘﺤﺒﻨﻲ
ﺧﻠﻴﻚ ﻣﻌﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﻀﻨﻲ ﺣﺎول
ﺗﻔﺘﻜﺮ … ﻗﺒﻞ اﻟﻮداع ﻗﺮب ﻫﻨﺎ..
ﻗﺮب ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺿﻤﻨﻲ .. ﺧﻠﻴﻚ
ﺷﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﻨﻲ ﺣﺎول
ﺗﻔﺘﻜﺮ .. ﻣﻦ ﻛﺎم ﺳﻨﺔ اﻧﺖ واﻧﺎ
ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻨﺎ وﺑﺘﺤﺒﻨﻲ
ﺧﻠﻴﻚ ﻣﻌﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﻀﻨﻲ ﺣﺎول
ﺗﻔﺘﻜﺮ

- kumpulan lirik lagu amr diab