artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lirik lagu pieå“ã± o cegle – izabela trojanowska

podaj ceg³ê
podaj ceglê
zbudujemy nowy dom
na miarê naszych marzeñ dom

deszcz ustanie
s³oñce wstanie
wzejdzie nowy plon
na miarê naszych serc i r¹k

prost¹ mamy sprawê jasny cel
wszêdzie s³ychaæ nasz radosny œpiew
wkrótce ramionami opaszemy ca³y œwiat
nie zostawaj w tyle jeœli nie chcesz zostaæ sam

podaj ceg³ê
podaj ceglê
zbudujemy nowy dom
na miarê naszych marzeñ dom

przyjdzie wiosna
wnet wyrosn¹
setki nowych hut
wszystkiego wokó³ bêdzie w bród

nie ma dla nas nieprzebytych dróg
wiemy kto przyjaciel a kto wróg
za nied³ug¹ chwilê zdobêdziemy ca³y œwiat
kto nie idzie z nami maszeruje przeciw nam

podaj ceg³ê
podaj ceglê
zbudujemy nowy dom
na miarê naszych marzeñ dom

- kumpulan lirik lagu izabela trojanowska