artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lirik lagu sentex – al sirat

znów eksplozja w centrum miasta!…co za nudy.
wojsko strzela w wœciek³y t³um!…zmieniam kana³.
cudza krew, co dzieñ ogl¹dana, nie wzrusza ju¿.
¯enuj¹ca sprawa. zmieniam kana³.

uczeñ wyr¿n¹³ ca³¹ klasê!…nies³ychane
matka zjad³a swe niemowlê!…znów to samo
cudza œmieræ, codzie ogl¹dana, nie wzrusza ju¿.
¯enuj¹ca sprawa. zmieniam kana³.

ska¿ony umys³ na œwiat wyda³ dziwny sen.
stopiony lód przenikn¹³ wprost do naszych serc.
toksyczny sen, toksyczny sen,
codzieñ razem œnimy!

szpital wyprzedaje zw³oki!…gdzie ten serial?
dzieciak zabi³ dla trzech z³otych!.tak, s³ysza³em.
cudzy p³acz, codzieñ ogl¹dany, nie wzrusza ju¿.
¯enuj¹ca sprawa. zmieniam kana³.

ska¿ony umys³ […]

[solo: cola]
[solo: syn]

- kumpulan lirik lagu al sirat