artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lirik lagu tintinnabulum – adiemus

ei, ei ma ka ma ya.
ei, ei ma ka ma ya.
a ma di ei.
a ma bi ei.
a ma di ei.
a ma bi ei.

ei ma ka ma ya.
ei, ei ma ka ma ya.
a ma di ei.
a ma bi ei.
a ma di ei.
a ma bi ei.

ei, ei ma ka ma ya
ei, ei ma ka ma ya
a ma di ei.
a ma bi ei.
a ma di ei.
a ba di a ma.

a ma ka aya
a, a ma di aya
a be di a
a ke ma ya
a be di a
a ke ma ya we

refrain:
a ke ma ya we
a ba di a, a be di a, a be di a, a be di a
a be di a, a be di a, a be di a, a be di a

ei, ei ma ka ma ya
ei, ei ma ka ma ya
a ma di ei
a ma bi ei
a ma bi ei
a ba di a ma

a ma ka aya
a, a ma di aya
a ba da yei
a ke ma ya
a be di a
a ke ma ya we

[refrain]

stick:
e mus. a di e mus. a di e-ah
e mus. a di e mus. a di e-ah
e mus. a di e mus. a di e-ah
e mus. a di e mus. a di e-ah

a ki ma na ma we na ma la tis
a ki ma na ma we na ma la tis
a ki ma na ma we na ma la tis
a ki ma na ma we na ma la tis

4x:
a ya ma ye ka ma
(a ya ma yei!)
a ya ma ye ka
(a ya ma yei!)

a…

ei, ei ma ka ma ya
ei, ei ma ka ma ya
a ba di ei
a ma bi ei
a ma bi ei
a ba di a ma

a ma ka aya
a, a ma di aya
a be di a
a ke ma ya
a be di a
a ke ma ya we

[refrain]

ei, ei ma ka ma ya
ei, ei ma ka ma ya
a ma di ei
a ma bi ei
a ma bi ei
a ba di a ma

a ma ka aya
a, a ma di aya
a be da yei
a ke ma ya
a be di a
a ke ma ya we

[refrain]

[stick]

[cascaded]
a ki ma na ma we na ma la tis
a ki ma na ma we na ma la tis
a ki ma na ma we na ma la tis
a ki ma na ma we na ma la tis
a ki ma na ma we na ma la tis
a ki ma na ma we na ma la tis
a ki ma na ma we na ma la tis
a ki ma na ma we na ma la tis
a ki ma na ma we na ma la tis

4x:
a ya ma ye ka ma
(a ya ma yei!)
a ya ma ye ka
(a ya ma yei!)

repeat until end:
ei ma ka ma amaka baya ha bai ei…

- kumpulan lirik lagu adiemus