artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lirik lagu nasustrach svvtannyu – solarward

¡ bylyya chasy my
sustrakal³ sonca
krochyl³ nasustrach
agnyu sv³tannya
pa rodnay zyaml³
garyzonta¢
byaskoncyh
glybokay nochchu ³
ran³cay rannyay

zorak blyask, lesu
c³sh ³ spakoy,
posv³st vetra
halodny ¢nachy
mesyaca zzyanne u
ma¢kl³vyh absharah
nyabesa¢ ch-rnyh
pustyh

malanak strely,
naval’n³c
grukatanne
neba slezy – dajdju
scyana
my krochym nyaspynna
nasustrach sv³tannyu
nasustrach
sv³tannyu, da novaga
dnya

zorak blyask, lesu
c³sh ³ spakoy,
posv³st vetra
halodny ¢nachy
mesyaca zzyanne u
ma¢kl³vyh absharah
nyabesa¢ ch-rnyh
pustyh

- kumpulan lirik lagu solarward