artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lirik lagu tryb – al sirat

“kim jesteœ? co robisz? ile ci p³ac¹?
dla kogo pracujesz? z kim sypiasz? co pijesz?
jakim jeŸdzisz wozem? czy widzia³eœ mój?
mi³o by³o poznaæ, mo¿e kiedyœ skorzystam!”
nie chcê ju¿ biec, nie chcê ju¿ biec, nie mogê!
nie chcê ju¿ biec, a nie wiem jak zatrzymaæ siê!
nie tak! nie tak!
nie tak
widzê ten œwiat, rozdam swój czas,
prze¿yjê go!
nie tak! nie tak!
nie tak
odbieram to, postrzegam z³o,
jak mówi¹ ci:
“¯yj do po³owy, jak jeszcze jeden tryb!”
“pokorne cielê, synu, dwie matki ssie!
nie okazuj uczuæ, nie dasz zraniæ siê!
masz zostaæ kimœ, a nie tak jak ja,
zbyt ciê¿ki kamieñ wci¹¿ pod górê pchaæ!”
nie!
“zostaw sobie drzwi! zostaw sobie drzwi!
przecie¿ zawsze coœ ci mo¿e urwaæ rêkê!
zabezpieczaj siê, byœ móg³ uciec gdy
statek zacznie ton¹æ, ci¹gn¹c ciê w odmêty!”
“zostaw sobie drzwi! zostaw sobie drzwi!
przecie¿ zawsze coœ ci mo¿e urwaæ rêkê!
zabezpieczaj siê, byœ móg³ uciec gdy
statek zacznie ton¹æ…
ja dobrze wiem co chcê z ¿ycia dla siebie.
nie proœ, bym wci¹¿ drogê wybiera³ tak jak chcesz!
nie tak! nie tak!
nie tak […]

[solo: cola]
[solo: syn]

“kolejny rok, ty wci¹¿ nie zmieniasz siê.
móg³byœ t³uc ju¿ kasê, zamiast ¿yæ mrzonkami!
myœla³em jak ty, lecz teraz wiem ju¿, ¿e
najwa¿niejsze to: zje¦æ, wypiæ, zer¯n¡æ swoj¡ babê!”
nie zdusisz mnie swym ¿alem, nie, nie mo¿esz!
przespa³eœ czas, lecz przestañ tym obci¹¿aæ mnie!
nie tak! nie tak!
nie tak
[…]

- kumpulan lirik lagu al sirat