lirikcinta.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu 1000 – abdy dayy

Loading...

[verse 1]
(abdy daýy)

gürlesegem günäli biz gürlemesegem
dünyä üytgäp barýa men üýtgemesemem
ýarylýa ýaňlanyp gülkilerimem
bak içleri dert doly ýylgyrsalaram
pul breeze ýaly geler
tut ýüzüni ýele
trap doldy daşymyz
internet kelle
wagtymyz ölüp dur
boş * boş ýere
men goş goş ýene
üstüm story’dan doly

barmakda düşnüksiz şek!ller
endamda düşnüksiz şek!ller
bular beýinleriň üstünde
nämeler ekdiler
asmandan nämeler sepdiler
biz barsyny gördik bu ýalan bolsada
belki bir ýerde galandyr diýip men täzeden dördim, galan bolsady

[hook]

damjalar sowuk hem ýürekler gowak
ynanma köpsi boşlyk we howa
3 sapar aýlada bir sapar sowat
bir topar gereksiz sowal
ýene 1000 sapar toba
ýene 1000 sapar toba (toba)
üstüne 1000 sapar toba

damjalar sowuk hem ýürekler gowak
ynanma köpsi boşlyk we howa
3 sapar aýlada bir sapar sowat
bir topar gereksiz sowal
ýene 1000 sapar toba
ýene 1000 sapar toba (toba)
üstüne 1000 sapar toba
toba, toba, toba

[verse 2]
(vagrant)

ýarym bahasyna hemmesini alyp git
ýüzüne çykyp iň düýbine çümüp git
biderek trend’ler barsy biderek
men çynym aýtýan bulaň barsy biderek (yeah)
maýagy ýakdym hemmesi görsün diýip
olar gelip dur ýüzlerine ýüzi geýip
men bakyp duryn aýlanýa dünýä üzüm iýip
biz belkide ertir bolmarys diyip, ertir bolarys
biz üç burçuň içinde hemmämiz belki
üç burçuň içinde nokat goýarys (nokat)
men beter köp pul bilen, dostluk isleýän
hemmäňiz synlap soň görmek isleýän
men bu guşlar ýaly bu asmanda ýüzmek isleýän

[hook]
(abdy daýy)

damjalar sowuk hem ýürekler gowak
ynanma köpsi boşlyk we howa
3 sapar aýlada bir sapar sowat
bir topar gereksiz sowal
ýene 1000 sapar toba
ýene 1000 sapar toba
üstüne 1000 sapar toba

damjalar sowuk hem ýürekler gowak
ynanma köpsi boşlyk we howa
3 sapar aýlada bir sapar sowat
bir topar gereksiz sowal
ýene 1000 sapar toba (toba)
ýene 1000 sapar toba (toba)
üstüne 1000 sapar toba
toba, toba, toba

[bridge]

ýaryldy gözlemde daň bilen güneş
1000 sapar ýykylyp 1000 sapar göreş
bir topar gereksiz söweş
bir topar gereksiz geňeş
ýakynmy finish?
çykyş bar bolsa
bar hökman iniş
dünyä gymmatlady
beriş we alyş
eliňden gelse dos
uruşsaň yaraş
hakykat şuwagt seň beýniňde ýaňlanýa
men köp zada toba edip gowşan bu baglary täzeden baglaýan
hudaýa baglanýan ulaldygymça
içimde gorkylar azalýa baglandygymça
öwrülýän täzeden gyrmyzy nowça
alow yaşyl ýaly duýgylam hemişe, baldakda gunça

[hook]
(abdy daýy)

damjalar sowuk hem ýürekler gowak
ynanma köpsi boşlyk we howa
3 sapar aýlada bir sapar sowat
bir topar gereksiz sowal
ýene 1000 sapar toba
ýene 1000 sapar toba
üstüne 1000 sapar toba

damjalar sowuk hem ýürekler gowak
ynanma köpsi boşlyk we howa
3 sapar aýlada bir sapar sowat
bir topar gereksiz sowal
ýene 1000 sapar toba
ýene 1000 sapar toba
üstüne 1000 sapar toba
toba, toba, toba