lirikcinta.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu 1111 – ezza

Loading...

[کورس]

دیوونم شدم

دیوونه ی اون چشای بی رحم

دیوونه شدم

انقد نگو یه روز از پیشت میرم

دیوونم شدم

دیوونه ی اون چشای بی رحم

دیوونه شدم

انقد نگو یه روز از پیشت میرم

[ورس یک]

میخوای بری برو هی

انقد نکن تهدید هی

از چی میترسی تو ای
تموم شد همه چی حیف

تیره شد همه چی فِید

تموم شد سرچی حیف

برو فراموش کن اسمم

عوض شد به تو کل حسم

ندارم دیگه باهات نسبت

همه جا تعریف کن قصه ام

بگو اصاً نبود قسمت

میگفت من ندارم دوسش

نمیکنم دیگه لوسش

چون به جای من اسم یکی دیگه

بودش تتو رو پوستش

چون به جای من اسم یکی دیگه
بودش تتو رو پوستش

میرم ولی دلتنگ میشه

دوست داشتنم هر روز کم میشه

دیگه نمیمونم من پیشت

بگو چی میدونی از عشق

حالا شده دیگه وقتش

علیرضات دیگه رفته

[کورس]

دیوونم شدم

دیوونه ی اون چشای بی رحم

دیوونه شدم

انقد نگو یه روز از پیشت میرم

دیوونم شدم
دیوونه ی اون چشای بی رحم

دیوونه شدم

انقد نگو یه روز از پیشت میرم