lirikcinta.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu htar kwa lar – khun moung

Loading...

[chorus * khun moung]
ထာꩻခွလာယိုတွိုႏလွဉ်လဲဉ်းသွူတဲ့
နင်ႏပေႏထူႏရေꩻဗဲင်း
ခွေယိုခါခွလွိုခွလွိုထဲင်း
ဝေးသေနန်းငါႏလဲဉ်းနင်ႏဟွေ
လိုꩻအလင်အဝ်ႏမာꩻကဲဉ်းဝေးခွေ
နင်ႏပေႏထွားချာဗဲင်း
ထာꩻခွ့လာယိုတွိုႏလွဉ်လဲဉ်းသွူတဲ့
နင်ႏပေႏထူႏရေꩻဗဲင်း
ခွေယိုခါခွလွိုခွလွိုထဲင်း
ဝေးသေနန်းငါႏလဲဉ်းနင်ႏဟွေ
လိုꩻအလင်အဝ်ႏမာꩻကဲဉ်းဝေးခွေ
နင်ႏပေႏထွားချာဗဲင်း
နင်ႏပေႏနာꩻအလောင်း နီရက်ဒျာႏအာအာ
မဲဉ်အုံနာꩻအထျနော အခိန်ႏယိုခါခါ
အခိန်ႏဗေင်ႏမိဉ်ႏတွိုႏနော ရင်းစွုမ်ႏဟာဟာ
ထီႏယောင်ႏတသေႏနင်ႏ ယာႏပေႏဗွာဗွာ
ဖုဲင်ႏထွားမွေးရက်ခရာႏ aww
မဲဉ်အုံတသေႏဒျာႏနာꩻထျနော်
တမဲဉ်အုံထဲင်ႏဒွုမ် လုဲင်တထွောင်းထွောင်းကို
မဲဉ်အုံညီꩻဒျာႏတလမ်းချင်ႏတွမ်ႏနင်ႏအွို
မုဲင်ꩻခါမ့ဟောင်ႏဝေးမောင်ႏတွမ်ႏနင်ႏယို
အီႏအဝ်ႏညီꩻဝင်ꩻဟွူး ဝေးမောင်ႏစဉ်ꩻစာꩻယူႏ
စွဉ်ႏလဲမဲဉ်ဗော့ꩻနာꩻလွုမ်ꩻမူႏ

[verse * khun]
မဲဉ်အဝ်ႏညီꩻထာꩻခွလာယိုခါ
အုံဗာႏနာꩻအထျခွေလွံꩻငါႏ
နန်းငါႏနောခွေယိုစဉ်ꩻစာꩻ
လာယိုမမာꩻမုဲင်ꩻနီညာꩻ aww
အုံစို့မေႏလဲထာꩻခွကေႏတဝ်း
darling ပေႏဟွေးယူႏနာꩻငဝ်း
အခိန်ႏဗေင်ႏမိဉ်ႏတွိုႏလဲ့ထီႏတဖြဝ်း
အွဉ်ႏရေꩻဗဲင်ႏနောကျမ္မာႏရေꩻ yeah
တကေးငါႏလဲဉ်းသွူဝင်ꩻလိုꩻလင်
ဝေးဝင်ꩻမူႏတဲ့လောင်ႏလွိုးယံ
အုံဗော့ဒေါ့ရီတဲ့ငဝ်းအွီႏသမ်း
တမုဲင်ꩻမဲဉ်မာꩻကဲဉ်းကဲဉ်း don’t care yeah
ထာꩻခွစွူႏသန်လာကိုဆဲင်ꩻဒွုန်အာအာ
ထူႏရေꩻထဲင်းနောအွိုးနုဲင်းကရီႏခါ
မိဉ်ႏဖျော်တွိုႏလွေꩻယင်း
ထဲင်းတနေင်ႏနဝ်တဲ့
ထာꩻခွရာႏသီႏကိုမဲဉ်အဝ်ႏတွမ်ႏနာꩻ
[verse * khun htetz naing]
ထာꩻခွလာထာꩻခွလာယိုတွိုႏလွဉ်လဲဉ်း
မဲဉ်လ့မာမဲဉ်လ့မာငွိုးနယ်လဲဉ်းတဲ့
နီမွိုးနဝ်ရိုꩻနာꩻတလ့ဖျတ်ဒွုန်းနဲဉ်း
နင်ႏပေႏတဲ့သမ်းမာꩻကဲဉ်း
မိဉ်ႏပသာလိတ်တဲ့နာꩻပြန်ႏချာဗဲင်းနော
ထွားထွူတွော့နာꩻလင်ꩻထိုꩻလဲင်းနဝ်
ထွာတမုဲင်ꩻခရာႏအီသီမွိုးပဲဉ်းနဲ့
ထာꩻခွအစွူႏလွဉ် အစွူႏလွဉ် အစွူႏလွဉ်
မာꩻဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻတွမ်ႏနာꩻခွေယူႏမဖြောင်
မဲဉ်ထွာနုဲင်းငါႏဗွုန်နူဲင်းထူးနောင်သီး
တွမ်ႏအဝင်ꩻမူႏပေႏတဆင်ႏဆင်ႏထူႏမွဉ်
နမ်းပွိုင်ယံကီႏတန်သ့ꩻအင်မောက်
နာꩻဗုဲင်ႏတွမ်ႏကလူꩻနဝ်အလွိုးနွုမ်ꩻဟွမ်ငါႏ
ထာꩻခွလာယိုမိဉ်ႏအဝ်ႏညီꩻနာꩻတဲ့
အလွိုးရခွေယိုတလိုႏဒွုမ်ဟွမ်ဗာႏ

[chorus * khun moung]
ထာꩻခွလာယိုတွိုႏလွဉ်လဲဉ်းသွူတဲ့
နင်ႏပေႏထူႏရေꩻဗဲင်း
ခွေယိုခါခွလွိုခွလွိုထဲင်း
ဝေးသေနန်းငါႏလဲဉ်းနင်ႏဟွေ
လိုꩻအလင်အဝ်ႏမာꩻကဲဉ်းဝေးခွေ
နင်ႏပေႏထွားချာဗဲင်း
ထာꩻခွ့လာယိုတွိုႏလွဉ်လဲဉ်းသွူတဲ့
နင်ႏပေႏထူႏရေꩻဗဲင်း
ခွေယိုခါခွလွိုခွလွိုထဲင်း
ဝေးသေနန်းငါႏလဲဉ်းနင်ႏဟွေ
လိုꩻအလင်အဝ်ႏမာꩻကဲဉ်းဝေးခွေ
နင်ႏပေႏထွားချာဗဲင်း
နင်ႏပေႏနာꩻအလောင်း နီရက်ဒျာႏအာအာ
မဲဉ်အုံနာꩻအထျနော အခိန်ႏယိုခါခါ
အခိန်ႏဗေင်ႏမိဉ်ႏတွိုႏနော ရင်းစွုမ်ႏဟာဟာ
ထီႏယောင်ႏတသေႏနင်ႏ ယာႏပေႏဗွာဗွာ
ဖုဲင်ႏထွားမွေးရက်ခရာႏ aww
မဲဉ်အုံတသေႏဒျာႏနာꩻထျနော်
တမဲဉ်အုံထဲင်ႏဒွုမ် လုဲင်တထွောင်းထွောင်းကို
မဲဉ်အုံညီꩻဒျာႏတလမ်းချင်ႏတွမ်ႏနင်ႏအွို
မုဲင်ꩻခါမ့ဟောင်ႏဝေးမောင်ႏတွမ်ႏနင်ႏယို
အီႏအဝ်ႏညီꩻဝင်ꩻဟွူး ဝေးမောင်ႏစဉ်ꩻစာꩻယူႏ
စွဉ်ႏလဲမဲဉ်ဗော့ꩻနာꩻလွုမ်ꩻမူႏ
[verse * mai kaung boiz]
ခွလွိုခွလွိုထဲင်း
ထာꩻခွလာတွိုႏလွဉ်လဲဥ်း babe
you know what i saying
you look so hot danm! danm!
we should make it bang! bang!
d o p e gang! gang!
ယိုယိုခါတွိုႏလဲဥ်းထာꩻခွလာ
ခွခွခွ ခွမွေးဒီဇင်ဘာ
မုဲင်ႏအေင်ခေꩻကဝ်ႏဖုံႏကောင်လောင်းခြာ
ဗွေခပ်ဒပ်အရောင်ႏခေါင်ႏတွမ်ႏစေႏတီႏဗွာ
ဖုဲင်ႏထွားတရေꩻထီႏထင်ႏလွေꩻကောင်နာ yeah yeah
ထာꩻခွလာယိုတွိုႏလွဉ်လဲဉ်းလဲ
တအဲဉ်ထဝ်းနောဗေင်ႏဖော့ခရာႏ
ဝေးဖဝယိုဗွုန်ပီနုဲင်းလဲဥ်းထာꩻခွလာခိန်ႏနော
သေင်ႏစော့ဆားဆား
ခိန်ႏဗေင်ႏလဲ့အဝ်ႏဒျာႏတဖြာꩻဖြာꩻ
စင်းမာꩻတဝ်းဒို့ဟွမ်နီထွိုင်
ရွစ်ပွုံႏမဲဉ်ႏဗော့ꩻလ့မာဂါႏထာႏ yeah yeah
လာယိုအတောႏတွင်ꩻဖေႏကလ့မာ
ယံလွစ်ကင်ꩻသွော့ထာꩻခွလာ
ထာꩻဆာဖုံႏကအဝ်ႏကားကထွာ
လူးတဝ်းထီလဲ့ယာႏဖေႏကဗွာ
မဲဉ်ဗေင်ႏဖော့ပါနင်ႏပေႏဗွာ
ထာꩻဆော့လဲင်ꩻထန်ႏခေ့စွုမ်ႏနီꩻဟာ
မိဥ်ႏအုံညီꩻဗာႏတွမ်ႏနင်ႏနာꩻ
မွူးခေ့မွူးလေ ဒါ ဒါ ဒါ
[chorus * khun moung]
ထာꩻခွလာယိုတွိုႏလွဉ်လဲဉ်းသွူတဲ့
နင်ႏပေႏထူႏရေꩻဗဲင်း
ခွေယိုခါခွလွိုခွလွိုထဲင်း
ဝေးသေနန်းငါႏလဲဉ်းနင်ႏဟွေ
လိုꩻအလင်အဝ်ႏမာꩻကဲဉ်းဝေးခွေ
နင်ႏပေႏထွားချာဗဲင်း
ထာꩻခွ့လာယိုတွိုႏလွဉ်လဲဉ်းသွူတဲ့
နင်ႏပေႏထူႏရေꩻဗဲင်း
ခွေယိုခါခွလွိုခွလွိုထဲင်း
ဝေးသေနန်းငါႏလဲဉ်းနင်ႏဟွေ
လိုꩻအလင်အဝ်ႏမာꩻကဲဉ်းဝေးခွေ
နင်ႏပေႏထွားချာဗဲင်း
နင်ႏပေႏနာꩻအလောင်း နီရက်ဒျာႏအာအာ
မဲဉ်အုံနာꩻအထျနော အခိန်ႏယိုခါခါ
အခိန်ႏဗေင်ႏမိဉ်ႏတွိုႏနော ရင်းစွုမ်ႏဟာဟာ
ထီႏယောင်ႏတသေႏနင်ႏ ယာႏပေႏဗွာဗွာ
ဖုဲင်ႏထွားမွေးရက်ခရာႏ aww
မဲဉ်အုံတသေႏဒျာႏနာꩻထျနော်
တမဲဉ်အုံထဲင်ႏဒွုမ် လုဲင်တထွောင်းထွောင်းကို
မဲဉ်အုံညီꩻဒျာႏတလမ်းချင်ႏတွမ်ႏနင်ႏအွို
မုဲင်ꩻခါမ့ဟောင်ႏဝေးမောင်ႏတွမ်ႏနင်ႏယို
အီႏအဝ်ႏညီꩻဝင်ꩻဟွူး ဝေးမောင်ႏစဉ်ꩻစာꩻယူႏ
စွဉ်ႏလဲမဲဉ်ဗော့ꩻနာꩻလွုမ်ꩻမူႏ

lirik lagu lainnya :

YANG LAGI NGE-TRENDS...

Loading...